உலகம் மிகப் பரந்தது.
அதில் அவர்கள் முயற்சியைப் பொறுத்தும்,
திறமையைப் பொறுத்தும்
எல்லோரும் முன்னேறுகின்றனர்.

 

-ஐன்ஸ்டீன்