வெடித்துச் சிதறுவது
வேடிக்கை ஆகிவிட்டது
தீபாவளியில் மட்டுமல்ல
தினசரி வாழ்க்கையிலும்!

 

-யோகேஷ்