வெடித்துச் சிதறுவது
வேடிக்கை
ஆகிவிட்டது
தீபாவளியில்
மட்டுமல்ல
தினசரி
வாழ்க்கையிலும்!

 

-யோகேஷ்