இப்போதும் ஒரு போர் தொடங்கி நிகழ்ந்து கொண்டேயிருக்கிறது. இது முகத்துக்கு முகம் பார்த்து மோதாத போர்;

 

ஆயுதங்களை ஒளித்துக் கொண்டு நிகழ்த்தும் போர்;

 

மண்ணுக்கும் விண்ணுக்குமான போர்;

 

மனிதனுக்கும் இயற்கைக்குமான போர்.

 

இது மனிதகுலம் சந்தித்திராத மோசமான முகமூடிப் போர்;

 

புவி வெப்பமாதல்

 

உலகமயமாதல் என்ற இரண்டு சக்திகளும் வேளாண்மைக்கு

 

எதிராகத் தொடுத்திருக்கும் விஞ்ஞானப் போர்.