நீ வயசுக்கு வந்தபோது
தடுமாறிய
என் முதல்
கூச்சத்திற்குக்
குட்டு வைத்து
நம் நட்பைக்
காப்பாற்றியவ

 

-அறிவுமதி