காப்பாற்றினேன்
வாளியில் வந்தது
கிணற்று நிலா!

 

-வேல்தாசன்