பொய் உண்மையானதால்
தூரமாய் போனது
நிஜம்!

 

-கி.தீபன்