அட்டைப்பெட்டிக்குள்
ஐம்பது தியாகிகள்..
தீப்பெட்டி…!

 

-பொன்ராஜ்