உதாரணம்…
பிரம்மனுக்கும் மறதி
உண்டு என்பதற்கு!

 

-தீப்ஸ்