சாதிக்க மலையேறிய பின்
சறுக்கி விழுந்தது
பயம் மட்டுமே!

 

-கோவை புதியவன்