மனிதர்களை இரவில்
தாக்கும் போர்
விமானங்கள்!

 

 மா. தியாகராஜன்