பிச்சைக்காரன் பாத்திரத்தில்
அதிகமாய் விழுந்தது
அறிவுரைகள்!

 

-ஜனனி